Privacyverklaring van Brenda Tunzi vertalingen

Privacyverklaring van Brenda Tunzi vertalingen

Dit is de privacyverklaring van Brenda Tunzi vertalingen (hierna: “BTV” of “ik”, “mij” of “mijn“).
Hierin informeer ik u hoe ik als verwerker en verwerkingsverantwoordelijke omga met persoonsgegevens van (vertegenwoordigers en medewerkers van) opdrachtgevers, en van andere personen met wie ik in het kader van de uitoefening van mijn onderneming contact heb. Met “u” bedoel ik iedereen, waar ook gevestigd, die onder de reikwijdte van deze privacyverklaring valt. Verder wijs ik u hierin op uw rechten als betrokkene.
Ik ga zorgvuldig om met de persoonsgegevens van betrokkenen en houd mij uiteraard aan de wetgeving op dit gebied, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verwerkt BTV?
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. BTV verwerkt de volgende persoonsgegevens:

–      NAW-gegevens

–      telefoonnummer

–      e-mailadres

–      geboortedatum en -plaats

–      geslacht

–      bankrekeningnummer

–      overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een offerte op deze website aan te vragen, in correspondentie en telefonisch

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt BTV?
BTV verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals burgerservicenummer (BSN) en gegevens over gezondheid of strafrechtelijk verleden, als deze gegevens verwerkt moeten worden in het kader van mijn dienstverlening als (beëdigd) vertaler, bijvoorbeeld wanneer deze gegevens onderdeel uitmaken van een document waarvan ik een (beëdigde) vertaling moet afgeven. Strafrechtelijke persoonsgegevens verwerk ik uitsluitend onder toezicht van de overheid (bijvoorbeeld in opdracht van het Openbaar Ministerie).

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt BTV persoonsgegevens?
BTV verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

–      om mijn vertaalpraktijk naar behoren te kunnen uitoefenen;

–      om aan mijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld in het kader van de bewaarplicht van beëdigde vertalingen of voor belastingdoeleinden;

–      om betalingen af te afhandelen en om aan de bewaarplicht van mijn administratie te kunnen voldoen;

–      om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is voor het uitvoeren van mijn dienstverlening;

–      om informatie die via mijn website is opgevraagd te kunnen verstrekken; en

–      om (potentiële) opdrachtgevers te informeren over mijn diensten of wijziging daarin.

 

Deze verwerking vindt plaats op de volgende wettelijke grondslagen:

–      uitvoering van een overeenkomst;

–      wettelijke verplichting;

–      gerechtvaardigd belang;

–      toestemming van de betrokkene.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
BTV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming/verwerkingen.

Hoe lang bewaart BTV persoonsgegevens?
BTV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn, en daar waar de wettelijke bewaartermijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het afronden van een opdracht verwijdert BTV persoonsgegevens zodra de factuur voor de betreffende werkzaamheden is voldaan.

Deelt BTV persoonsgegevens met derden?
BTV deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. BTV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrek ik, op basis van een verwerkersovereenkomst, uw persoonsgegevens aan mijn vaste proeflezer, maar uitsluitend als u mij opdracht en nadrukkelijk toestemming heeft gegeven mijn vertaling te laten nalezen. Mijn vaste proeflezer hanteert eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gedragscode tolken en vertalers
Bij mijn beëdiging als vertaler op grond van de Wet beëdigde tolken en vertalers, heb ik de belofte afgelegd. Daarin heb ik verklaard mij als een goede vertaler te gedragen. Daarnaast ben ik door mijn inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) gebonden aan de gedragscode voor tolken en vertalers (https://www.bureauwbtv.nl/voor-tolken-en-vertalers/brochures), waaronder gedragsregels op het gebied van geheimhouding. Deze geheimhouding heeft betrekking op alles wat mij in het kader van een opdracht is toevertrouwd, ongeacht of dit door de opdrachtgever of een derde is gedaan. Wanneer ik in opdracht van u en met uw nadrukkelijke toestemming mijn vaste proeflezer betrek bij de uitvoering van de opdracht, zorg ik dat de vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd is, onder meer door het sluiten van een verwerkersovereenkomst. De geheimhoudingsplicht blijft gelden na beëindiging van de opdracht.

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, gebruikt BTV?
BTV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die BTV gebruikt, zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies via mijn website of door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om:
– uw persoonsgegevens in te zien;
– uw persoonsgegevens te corrigeren;
– uw persoonsgegevens te verwijderen;
– uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
– bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BTV.
Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij BTV een verzoek kunt indienen om door BTV bewaarde persoonsgegevens van u naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen, in de vorm van een computerbestand.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brendatunzi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek. Ik wijs u op de mogelijkheid om een klacht over de manier waarop BTV met uw persoonsgegevens omgaat, in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe beveiligt BTV uw persoonsgegevens?
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en tref passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via info@brendatunzi.nl. BTV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
– beveiliging van documenten met (persoons)gegevens via een veilig wachtwoord.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
BTV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De versie op mijn website (https://www.brendatunzi.nl) is altijd de meest actuele. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2021.

Contactgegevens
Brenda Tunzi vertalingen
B.F. (Brenda) Tunzi
Weerdslag 182
7206 BZ Zutphen
T: +31 (0)6 36 28 49 09
E: info[at]brendatunzi.nl
https://www.brendatunzi.nl

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Op deze site wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele cookies om het gebruiksgemak te vergroten en voor niet-gepersonaliseerde statistische gegevens. Deze site maakt dus geen gebruik van marketingcookies en er worden geen reclamebanners getoond. Als u deze site blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u op “Accepteren” klikt, geeft u toestemming van het gebruik van deze functionele cookies. “

Sluiten